دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد
Club Foot
Club Foot


Screenshot_2019-02-17-11-30-03-1.png
دیدگاه · 1397/11/28 - 11:35 ·
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد
Deep Vein Thrombosis
Deep Vein Thrombosis


Screenshot_2019-02-04-05-27-28-1.png
دیدگاه · 1397/11/21 - 23:39 ·
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد
Esophageal Varices
Esophageal Varices


Screenshot_2019-02-04-05-27-11-1.png
دیدگاه · 1397/11/16 - 00:44 ·
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد
Cholangiocarcinoma
Cholangiocarcinoma


Screenshot_2019-01-17-02-47-35-1.png
دیدگاه · 1397/11/2 - 07:51 ·
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد
Cystic Fibrosis
Cystic Fibrosis


Screenshot_2019-01-17-02-41-06-1.png
دیدگاه · 1397/10/29 - 00:51 ·
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد
Trichobezoar
Trichobezoar


Screenshot_2019-01-17-02-46-29-1.png
دیدگاه · 1397/10/29 - 00:43 ·
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد
Central venous pressure
Central venous pressure


Screenshot_2019-01-09-14-58-57-1.png
دیدگاه · 1397/10/29 - 00:34 ·
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد
Polyposis
Polyposis


Screenshot_2019-01-03-17-28-01-1.png
دیدگاه · 1397/10/26 - 04:48 ·
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد
Varicella zoster
Varicella zoster


Screenshot_2019-01-09-15-02-01-1.png
دیدگاه · 1397/10/26 - 04:44 ·
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد
Base of skull fracture signs
Base of skull fracture signs


Screenshot_2019-01-09-14-32-23-1.png
دیدگاه · 1397/10/24 - 07:42 ·
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد
CXR
CXR


Screenshot_2019-01-09-14-35-57-1.png
دیدگاه · 1397/10/23 - 03:26 ·
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد
Ovarian Cyst
Ovarian Cyst


Screenshot_2019-01-09-14-29-36-1.png
دیدگاه · 1397/10/23 - 03:20 ·
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد


BeautyPlus_20180815143850114_save.jpg
دیدگاه · 1397/10/22 - 16:20 ·
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد
Dacryocysitis
Dacryocysitis


Screenshot_2019-01-09-14-58-16-1.png
دیدگاه · 1397/10/22 - 16:11 ·
دکتر کسری مهرزاد
دکتر کسری مهرزاد
Dr.Kasra Mehrzad
Dr.Kasra Mehrzad


IMG_20180510_224309_886.jpg
دیدگاه · 1397/10/21 - 03:36 ·
صفحات: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 انتها

نمایش زنده

صفحه‌ای که در حال مشاهده‌ی آن هستید، آخرین ارسالها را بدون وقفه و بصورت اتوماتیک نمایش میدهد. همچنین شما میتوانید آخرین ارسالها را از فیلتر "همه" در داشبورد مشاهده نمایید.

نسخه‌ی موبایل ببینید » http://www.faceteb.ir/m